Regulamin sklepu internetowego www.cosmeco.pl

 § 1

 Postanowienia wstępne 

 1. Sklep internetowy cosmeco.pl, dostępny pod adresem internetowym http://www.cosmeco.pl/, prowadzony jest przez Monika Kochanowska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą COSMECO Monika Kochanowska, wpisaną do Centralnej    Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7542998033, REGON: 362702581
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

 Definicje 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COSMECO Monika Kochanowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7542998033, REGON:362702581
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://www.cosmeco.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  

§ 3

 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Krzemieniecka 56/9, 45-401 Opole
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: monika.k.op@wp.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 695776055
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 66 1870 1045 2078 1245 5577 0001 NestBank
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9.00-17.00

 

 

§ 4

 Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer. 

 

§ 5

 Informacje ogólne 

 1. Produktem Sklepu Internetowego są naturalne i ekologiczne kosmetyki, naturalne środki czystości oraz akcesoria kąpielowe.  
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport oraz dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 7. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, którzy to zobowiązani są do przestrzegania wszystkich jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów reklamowych, zdjęć oraz opisów na cele inne niż własne jak np. (reklama, promocja, sprzedaż, wymiana) bez zgody autora. 

 

§ 6

 

Konto w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny. Niezbędne jest podanie wszystkich danych oraz zaakceptowanie regulaminu strony.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.

  

§ 7

Składanie Zamówienia 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać jedną z dwóch dostępnych możliwości - zalogować się do Sklepu lub skorzystać z Zamówienia bez rejestracji.
 2. Jeżeli wybrano logowanie do Sklepu należy: 
 1. zalogować się do Sklepu
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, 
 1. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy: 
 1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 2. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 
 1. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.

 

 

§ 8

 Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 
 1. Przesyłka Paczkomaty InPost,
 2. Przesyłka kurierska PocztexKurier 48
 3. Przesyłka kurierska za pobraniem PocztexKurier 48
 4. Przesyłka kurierska DPD, 
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatność online za pośrednictwem platformy Dotpay
 3. Płatność przy odbiorze 
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 2. Dostawa do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w zakładce „Płatności i Dostawa”. 

 

§ 9

 Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia umowy Sprzedaży.
 4. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia płatności za zamówienie.
 5. Na przesłanie potwierdzenia oraz dokonanie płatności Klient ma 2 dni robocze. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Na czas realizacji, zaksięgowanego zamówienia składa się czas przygotowania do wysyłki oraz czas dostarczenia do Klienta.
 7. Czas realizacji zamówień: 
 1. 2-4 dni roboczych dla Produktów dostępnych w magazynie,
 2. 4-6 dni roboczych dla Produktów niedostępnych w dniu złożenia zamówienia,
 3. dla zamówień większej ilości Produktu według ustaleń indywidualnych,
 4. w przypadku zamówień zagranicznych według czasu podanego przy potwierdzeniu zamówienia   
 5. W okresach wzmożonych zamówień jak np. święta, czas realizacji zamówień może się wydłużyć. 
 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

 

§ 10 

Zwrot Produktu 

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy wypełniony formularz zwrotu wraz z dowodem zakupu (paragonem)  przed upływem terminu 14dni.
 4. Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres email: monika.k.op@wp.pl
 5. Zwracany towar należy wysłać na adres:  Cosmeco Monika Kochanowska, ul. Piotrkowska 2A, 45-304 Opole przed upływem 14dni.
 6. Zwracany towar powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny oraz dobrze zabezpieczony na czas transportu
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego,  gdy nosi ślady użytkowania lub gdy uległ uszkodzeniu na skutek złego zabezpieczenia przez Klienta na czas transportu.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona natychmiast po otrzymaniu towaru oraz na numer konta bankowego podanego przez Klienta w formularzu zwrotu.
 10. Kwocie zwrotu płatności zawiera wartość  produktów oraz koszt dostarczenia towaru do Klienta.
 11. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Klient.

 

§ 11 

Reklamacja Produktu 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Klient może zgłosić reklamację, składając Sprzedawcy wypełniony formularz reklamacji wraz z dowodem zakupu (paragonem) .
 5. W  formularzu reklamacji należy zawrzeć - dane Klienta, dowód zakupu, zwięzły opis wady oraz datę  i okoliczności jej powstania.
 6. Dla uwierzytelnienia reklamacji Klient  może dołączyć zdjęcie wadliwego towaru
 7. Reklamację wraz z dowodem zakupu oraz ewentualnym zdjęciem wadliwego towaru należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail:  monika.k.op@wp.pl.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie późniejszym  niż  14 dni od daty otrzymania  prawidłowo wypełnionego formularzu reklamacji o którym mowa w ust. 5.
 9. COSMECO nie jest producentem towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

 

§ 12 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. W przypadku podania przez Klienta informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia oraz może pozbawić Klienta prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego.
 7. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 9. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 10. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności online Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  

§ 14

 Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień  niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www.cosmeco.pl